Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ +
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ + ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ + ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ + ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
UNDER DEVELOPMENT Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ +

π – Private Security Services  | Powered by PHP Scripting.

Mail: info@p-security.grπ Private Security Services &

Facilities Management Solutions

Λεωφ. Γαλατσίου 74

Τ.Κ. 111 41 Γαλάτσι
211 0176583

6936040977

info@p-security.gr

www.p-security.gr


Όλα τα έγγραφα που περιέχονται στη συγκεκριμένη σελίδα είναι σε μορφή pdf. Για να μπορέσετε να τα δείτε και να τα αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Adobe Acrobat Reader. Μπορείτε να το “κατεβάσετε” δωρεάν από εδώ.


Χορήγηση άδειας εργασίας προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α.


Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/Α’/10.12.2013) – Παράγραφος 11 Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφαλείας


Κανονιστικό Πλαίσιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (δηλαδή η οργάνωση και η διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης)


Ν. 2518/1997 – Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις


ερευνών


Υ.Α. 10169/109/151-α/2009 (ΦΕΚ 2039/Β`/22.9.2009) – Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών των προστατευτικών μέσων του προσωπικού ασφάλειας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (ΙΕΠΥΑ)


Υ.Α. 1016/109/169−γ΄/2011 (ΦΕΚ 2457/Β`/3.11.2011) – Καθορισμός του είδους των ιατρικών εξετάσεων, του περιεχομένου, της διάρκειας και του κόστους της βασικής και περιοδικής εκπαίδευσης, καθώς και των κριτηρίων και της διαδικασίας πιστοποίησης της ικανότητας του προσωπικού των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) για οπλοφορία και κάθε άλλη αναγκαία


Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/9.5.2013) – Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013


Ν. 4274/2014 (ΦΕΚ 147/Α’/14.7.2014) – Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις


Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α’/4.8.2014) – Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις


Υ.Α. 1016/109/169−ιδ΄/2014 (ΦΕΚ 2775/Β`/16.10.2014) – Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1016/109/169−γ από 14.10.2011 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη «Καθορισμός του είδους των ιατρικών εξετάσεων, του περιεχομένου, της διάρκειας και του κόστους της βασικής και περιοδικής εκπαίδευσης, καθώς και των κριτηρίων και της διαδικασίας πιστοποίησης της ικανότητας του προσωπικού των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) για οπλοφορία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» (ΦΕΚ 2457/Β)

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ι.Ε.Π.Υ.Α.